Privatlivspolitik

I forbindelse med, at Kunden bestiller et testamente på www.testanemt.dk (benævnt Testanemt), afgiver Kunden en række personoplysninger til Testanemt. Det er vigtigt, at Kunden på forhånd gør sig bekendt med Testanemts behandling af Kundens personoplysninger.

Når Testanemt som led i kundeforholdet beder Kunden om at stille Kundens personoplysninger til rådighed, oplyser Testanemt Kunden om, hvilke oplysninger Testanemt behandler og hvad formålet med behandlingen af personoplysningerne er.

Gennemgående for Testanemts behandling af personoplysninger er, at Testanemt kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede interesser. Testanemt behandler alene personoplysninger, der er nødvendige for, at Kunden kan oprette sig som Kunde på Testanemts hjemmeside og behandle Kundens bestilling af et testamente.

Personoplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af de formål, de blev indsamlet til, forudsat at Testanemt som følge af lovkrav ikke er forpligtet til at opbevare oplysningerne længere tid.

 

Registrering og behandling af personoplysninger

Testanemt indsamler ved bestilling af testamenter følgende oplysninger fra Kunden:

 • Kundens navn
 • Kundens adresse
 • Kundens CPR-nummer
 • Kundens e-mailadresse
 • Kundens telefonnummer
 • Navn på eventuelle arvinger og legatarer

Oplysninger indsamles alene fra Kunden selv. Testanemt indsamler således ikke oplysninger om Kunden, arvinger eller legatarer fra tredjeparter.

Kunden oprettes i Testanemts kundedatabase. Testanemt er dataansvarlig for de indsamlede oplysninger.

En repræsentant fra Testanemt kan kontaktes via følgende oplysninger:

Familieambassaden ApS

CVR-nr. 3974 7030

Njalsgade 76

2300 København S

E-mail: [email protected]

 

Testanemt indsamler personoplysninger til følgende formål:

 • Bestillinger af testamente hos Testanemt
 • Oprettelse af Kunden på Testanemts hjemmeside
 • Telefonisk rådgivning vedrørende testamente
 • Markedsføring og intern statistik

 

Indsamlingen af personoplysningerne er nødvendig for at kunne behandle Kundens bestilling af testamente.

Kundens personoplysninger anvendes ikke til andre formål end de ovenfor angivne.

Testanemt sikrer sig altid, at der er et lovligt grundlag for behandlingen af personoplysningerne.

Udgangspunktet er, at Testanemt behandler Kundens oplysninger på baggrund af den indgåede aftale/Kundens bestilling af et testamente og Testanemts legitime interesse i den forbindelse i at behandle Kundens personoplysninger.

Såfremt det bliver nødvendigt, indhenter Testanemt Kundens samtykke. Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes ved at anvende ovenstående kontaktoplysninger.

Såfremt Testanemt får behov for at anvende Kundens personoplysninger til andre formål end de ovenfor beskrevne, oplyser Testanemt Kunden om dette – og hvis nødvendigt – indhenter samtykke. Testanemt oplyser endvidere om et eventuelt andet behandlingsgrundlag, hvis betingelserne for dette er opfyldt.

 

Dataansvarlig for oplysninger på sociale medier

Testanemt har et delt dataansvar sammen med Facebook for personoplysninger på Testanemts Facebook-side, og besøgende skal være opmærksom på, at Facebook automatisk placerer en cookie i den besøgendes IT-udstyr. Ved at besøge Testanemts Facebook-side samtykker den besøgende til dette.

Det anbefales, at besøgende ikke skriver personoplysninger på Facebook-siden og der henvises i øvrigt til nedenstående rettigheder for den besøgende.

Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes og cookies kan fjernes. Der henvises til afsnittet vedrørende cookies nedenfor.

 

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Testanemt behandler alene personoplysninger, der er nødvendige for at opfylde ovenstående formål.

Testanemts retsgrundlag er opfyldelse af kontrakt mellem Testanemt og Kunden samt Kundens samtykke.

Kundens samtykke til behandling af personoplysninger kan til enhver tid tilbagekaldes via ovenstående kontaktoplysninger.

 

Videregivelse af personoplysninger

Testanemt sikrer altid, at der er et lovligt grundlag for en eventuel videregivelse af Kundens personoplysninger til tredjepart.

Såfremt Testanemt videregiver Kundens personoplysninger til samarbejdspartnere eller andre aktører til brug for eksempelvis markedsføring, indhentes Kundens samtykke. I den forbindelse informeres Kunden om, hvad personoplysningerne skal anvendes til. Kunden kan til enhver tid gøres indsigelse mod denne behandling af personoplysninger, jf. nedenfor.

Kundens samtykke indhentes ikke i de situationer, hvor Testanemt er forpligtet til at videregive personoplysninger til eksempelvis offentlige myndigheder.

Kundens oplysninger videregives ikke til tredjelande (lande udenfor EU/EØS-området).

 

Kontrol og opdatering af personoplysninger

Testanemt kontrollerer løbende de personoplysninger, der behandles om Kunden. Urigtige eller vildledende personoplysninger rettes/slettes.

Kunden er forpligtet til at orientere Testanemt om relevante ændringer til Kundens personoplysninger. Kunden skal anvende ovenstående kontaktoplysninger til meddelelse om ændringer i personoplysningerne.

 

Følsomme og oplysninger med større grad af beskyttelse

Testanemt indhenter ikke følsomme personoplysninger i forbindelse med bestillinger af testamente.

Testanemt indhenter CPR-numre i forbindelse oprettelse af testamente. I forbindelse med fremsendelse af testamente til Kunden, sendes testamentet indeholdende CPR-numre i et låst pdf-dokument, således at cpr-numre er beskyttet.

 

Opbevaring af personoplysninger 

Testanemt opbevarer selv Kundens oplysninger, men tager dagligt backup af Kundens oplysninger, som opbevares ved en ekstern hosting-leverandør.

Testanemt overholder gældende krav til it-sikkerhed, herunder anvendelse af sikkerhedskoder, firewall og adgangsbegrænsning for relevante medarbejdere.  Testanemt har interne regler om IT- og informationssikkerhed, som indeholder foranstaltninger, der skal beskytte Kundens personoplysninger og modvirke misbrug af Kundens personoplysninger.

Testanemt har indgået databehandleraftaler med alle, der behandler personoplysninger på vegne af Testanemt. Testanemt har sikret sig, at databehandlerne har et betryggende sikkerhedsniveau og sikkerhedsprocedurer. Testanemt sikrer sig disse procedurer efterleves ved løbende at auditere databehandlerne.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der medfører en risiko for uberettiget anvendelse af Kundens personoplysninger, vil Testanemt underrette Kunden om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt, og i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler herom.

 

Cookies

Testanemt har en cookiepolitik, som er tilgængelig på Testanemts hjemmeside:

Gå til vores cookiepolitik.

 

Periode for opbevaring af personoplysninger

Kundens personoplysninger opbevares alene i det tidsrum det er nødvendigt for at kunne levere en bestilling og hvad loven i øvrigt påkræver.

Testanemt opbevarer som udgangspunkt personoplysninger i 3 år som følge af juridiske og forsikringsmæssige årsager. Dette er således nødvendigt på grund af den ydelse og rådgivning som Testanemt leverer.

Som følge af bogføringsloven opbevares fakturaer for Testanemts arbejde i 5 år.

Testanemt behandler Kundens personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Testanemt opbevarer ikke oplysninger længere end hvad der anses for nødvendigt i forhold til det formål oplysningerne er indhentet til samt til opfylde af Testanemts egne juridiske og forsikringsmæssige forhold.

 

Rettigheder

I forbindelse med Testanemts behandling af Kundens personoplysninger, har Kunden følgende rettigheder:

 • Ret til indsigt i hvilke personoplysninger Testanemt behandler om Kunden. Testanemt svarer inden rimelig tid, dog senest en måned efter din henvendelse
 • Ret til at få oplyst, hvad formålet med behandlingen af oplysningerne er
 • Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger
 • Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante
 • Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling
 • Ret til at klage til Datatilsynet (Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 Copenhagen, datatilsynet.dk, E-mail: [email protected], Telefon: 33 19 32 00)

 

Revidering af privatlivspolitikken

Testanemt forbeholder sig retten til at foretage ændringer af nærværende privatlivspolitik fra tid til anden. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på Testanemt hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil Kunden modtaget meddelelse herom.